Directors and Auditors

Chairman of the Board:Susumu Kyuwa
President:Yutaka Kanai
Executive Vice Presidents:Junichi Akamaru
Shigeru Yano
Akizumi Nishino
Managing Executive Officer:Shiro Ojima
Yukihiro Takabayashi
Nobuhiko Ishiguro
Hiroaki Sono
Koichi Mizuno
Akira Miyama
Tatsuo Kawada
Shigeo Takagi
Audit & Supervisory Board Members:Takamasa Omi
Tadashi Takamatsu
Toshihiko Hosokawa
Etsuko Akiba
Tadaaki Ito

Corporate Information

Back to Page Top